Dve vydania?

Nejeden čitateľ Posolstva Grálu o tom už počul alebo čítal. Existencia dvoch verzií a vydaní knihy Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu je dnes už všeobecne známym tajomstvom. Abdrushin vydal knihu Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu za svojho života v roku 1931 ako uzavreté a ucelené dielo. Po 2. svetovej vojne sa na prelome 40tych a 50tych rokov objavila informácia a tvrdenie, že Abdrushin ku koncu svojho života svoje hlavné dielo knihu Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu prepracoval a určil prepracované vydanie, ako za jedinú platnú verziu určenú na šírenie. Toto tvrdenie pochádzalo od pani Márie, druhej manželky Abdrushina, ako hlavy a zakladateľky Hnutia Grálu. Pani Mária založila organizáciu Hnutie Grálu a pod licenciou autorských práv na nové vydanie začala šíriť toto nové „zelené“ prepracované 3. dielne vydanie, takzvané vydanie „poslednej ruky“, prostredníctvom Nadácie Posolstva Grálu so sídlom v Stuttgarte. Už za života pani Márie sa však objavili hlasy a pochybnosti o tom, že Abdrushin svoje hlavné dielo tesne pred svojou smrťou prepracoval. K týmto záverom viedli samotné Abdrushinové slová o tom, že Posolstvo Grálu dáné ľudstvu v roku 1931 musí zostať nezmenené, pričom sa bralo do úvahy, že Abdrushin ako Vyslanec Boži by si nikdy neprotirečil a nepoprel by svoje slová a činy, ktoré v minulosti už raz vykonal. Veľmi kontroverzne vyznievajú úpravy v prepracovanom vydaní oproti originálu, kde sú vynechané podstatné prednášky, jednotlivé slová a odseky a celkom prepracovaná kompozícia knihy s poprehadzovaným poradím prednášok oproti originálu. Boli vynechané priame odkazy Abdrushina, ktoré poukazovali na to, že On knihu napísal ako Syn Človeka. Jednoznačné prehlásenie Abdrushina v závere knihy, že je Boží Vyslanec, Imanuel, Syn Človeka a ktoré potvrdzovalo pôvod knihy, bolo úplne vynechané. Mohol Abdrushin takto poprieť sám seba a odstrániť pečať zo svojej knihy, ktorá dávala čitateľovi istotu kto bol autorom Posolstva Grálu? Túto otázku si kládol nejeden čitateľ, ktorý mal k dispozícii možnosť čítať originálne vydanie Posolstva Grálu z roku 1931.

Abdrushin nás nabáda, aby sme skúmali a poznali pravdu. Iste to v ešte väčšej miere platí v prípade Slova Božieho, ktoré má byť jediným ukazovateľom Pravdy v našich životoch. Preto je namieste, aby sa každý čitateľ alebo nositeľ kríža vážne zaoberal otázkou prepracovania tak významného diela ako je Posolstvo Grálu prinesené Božím Vyslancom, Imanuelom, Synom Človeka.

Musíme si položiť a zodpovedať niekoľko základných otázok.

  • Otázka č. 1 – Čo napísal Abdrushin o nemennosti vydania z roku 1931 v samotnom Posolstve Grálu?
  • Otázka č. 2 – Zmenilo sa niečo pre čo by malo byť Posolstvo Grálu prepracované a prečo by mali byť popreté už vyrieknuté slová Abdrushina?
  • Otázka č. 3 – Môže si Boži Vyslanec protirečiť a konať proti už v minulosti vyjadreným postojom?
  • Otázka č. 4 – Poprel Abdrushin svoj Božský pôvod?
  • Otázka č. 5 – Je dôležitejšie slovo ktoré vyriekol Abdrushin za jeho života alebo tvrdenie o prepracovaní, ktoré sa objavilo až po jeho smrti?

Otázka č. 1

Čo napísal Abdrushin o nemennosti vydania z roku 1931 v samotnom Posolstve Grálu?

Pozrime sa čo napísal Abdrushin o svojom Posolstve Grálu.

„Preto vy sami musíte vopred úplne pochopiť Posolstvo, skôr, než budete iným o ňom zvestovať! A ak chcete Slovo dávať ďalej, potom to čiňte formou, ako som vám ju ja dal! Nechajte v ňom moju vôľu, aká je a nevkladajte do tých istých slov vašu vôľu.–

To opäť podmieňuje, aby ste moju vôľu dokonale poznali! Pri zvestovaní môjho Posolstva musíte celkom presne sledovať usporiadanie, ako som vám ho ja dal! V tom spočíva presne chcené, múdre vedenie pre ľudské duše túžiace po Svetle.“

„Nemiešajte tiež nič z prednášok terajšieho času z obsahovými časťami zo začiatku Posolstva; lebo to sa nedá zjednotiť, pretože musia nasledovať za sebou, aby sa vytvorili stupne pre správne porozumenie. To sa bezpodmienečne vyžaduje pre mnou určený spôsob trvalého dozrievania; lebo ja narábam so začiatkami doterajšieho porozumenia a stupňujem vedenie postupne, tak, aby ľudský duch ma mohol v tom sledovať. Potom rozširujem časti stvorenia čoraz ďalej od seba a oddeľujem mnohé, čo dosiaľ zostávalo pod hromadným názvom, do nových častí, ktoré som predtým ešte nemenoval.“

„V usporiadaní môjho Posolstva je spojené tajomstvo všemúdrosti, ktorá pozná ľudských duchov a tiež ich schopnosti lepšie, než to dokážete vy ľudia. A tejto múdrosti sa musíte v každom prípade podriadiť, inak nikdy nedosiahnete to, o čo usilujete!

Neodovzdávam vám Posolstvo, aby ste teraz s ním mohli zaobchádzať pri jeho odovzdávaní ľuďom podľa vašej vlastnej mienky, ale požadujem, že musí zostať nezmenené vo všetkom, čo skrýva a aké je! Kto chce zmeniť čo len najnepatrnejší zmysel, najmenšie slovo, keď aj v najlepšom chcení; previňuje sa! Je to sväté Božie Slovo, ktorého sa človek nesmie ani dotknúť, aby si ho snáď pripravil pohodlnejším pre seba alebo tiež k ľahšiemu porozumeniu pre lenivých ľudských duchov!

Usporiadanie musí zostať také, ako som vám ho ja dal. A kto sa pokúsi tým pohnúť, musí byť vylúčený z milosti podávať z neho iným. Už sa v tom dosť nahrešilo pri Ježišových slovách, keď ľudská múdrosť chcela triediť len preto, že tomu nerozumela a preto že sa jej všeličo zdalo nepohodlným pre pozemské uskutočnenie. Zotrvalo sa omnoho radšej na tom pozemskom a pokrivilo sa Slovo, aby sa našla zhoda zo spôsobom ľudského myslenia.

Svojim usporiadaním poskytuje Posolstvo ľudskej duši trvalý vzostup až k jej najvyššiemu zdokonaleniu! Dbajte na to a nenechajte sa nikdy od toho odviesť.“

„Nezaobchádzajte so svätým Slovom tak, ako to bolo dosiaľ zvykom v kostoloch a cirkvách. Nevyberajte striedavo časti z prostriedku, začiatku alebo konca, aby ste potom objasňujúc a vysvetľujúc o nich hovorili, ale choďte v tom vždy len pevnou cestou, ktorú som vám vo výstavbe dal. Slovo sa nemá riadiť podľa ľudí, ale všetci ľudia podľa Slova! Lebo Slovo je, ale ľudia majú ešte len byť.

Tento raz má človek pristúpiť k Slovu, nie Slovo k jednotlivým ľuďom.“

Prednáška „Ja posielam Vás!“ z Doznievania Posolstva Grálu.

„Terajšie a nasledujúce prednášky sú rozšírením Posolstva! Kto im chce rozumieť, musí poznať Posolstvo. Je to jeden celok, ktorého pevne stanovené poradie sa musí tiež dodržiavať, ak sa má stať pravým vedením. Ani jediná stať sa nemôže pritom vynechať. A pre poznanie stvorenia to nie je príliš veľká požiadavka. Komu je to príliš mnoho, ten sa s tým nikdy nebude môcť vyrovnať. Lenže bez takého vedenia niet už nijakého vzostupu a tiež nijakého dlhšieho zotrvávania; lebo čas keď mohol byť nevedomým je už preč! Boh, váš Pán a Stvoriteľ to žiada teraz od vás! Kto sa od toho odťahuje, od toho sa odtiahne Boh! A bez Božej milosti človek nemôže byť. Niet pre vás nijakej voľby, ak chcete ešte ďalej pretrvať; lebo Boh kladie teraz svoje požiadavky voči tvorom! „

Prednáška „Pokrivené duše“ z Doznievania Posolstva Grálu.

„A keby ma celý svet trvale zahrňoval posmechom a výsmechom a keby sa všetci pochybujúci odo mňa odvrátili, predsa by som hovoril bez toho, aby som vynechal jediné slovo, čo som aj robil, pretože v týchto slovách spočívajú sväté splnenia!“

Prednáška „Nový Rok 1935“ z Doznievaní k Posolstvu Grálu

„Potom už budú spoznávať bohatstvo môjho Posolstva, na ktorom sa nezmení ani slovo, ale ono je a zostane, ako ho teraz dávam.“

Prednáška „A keď sa ľudstvo spýta …“ z Doznievaní k Posolstvu Grálu

Z týchto Abdrushinových slov jasne vyplíva, že za jeho života a v čase písania týchto riadkov Abdrushin zastával postoj, že jeho dielo Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu je definitívne dané a že sa nemá na ňom nič meniť. V pôvodnom originálnom vydaní je v závere prehlásenie, že Abdrushin dokončil Posolstvo Grálu a povstal v ňom Imanuel. Teda Posolstvo Grálu z roku 1931 je spečatené samotným Imanuelom, Duchom Svätým, ktorý je nemenný dokonalý Zákon Boží.

Otázka č.2

Zmenilo sa niečo pre čo by malo byť Posolstvo Grálu prepracované a prečo by mali byť popreté už vyrieknuté slová Abdrushina ?

Vedenie Hnutia Grálu, ktoré obhajuje existenciu prepracovaného zeleného vydania takzvaného vydania „poslednej ruky“, uvádza ako dôvod prepracovania zlyhanie ľudstva a preto tvrdí, že bolo potrebné zo strany Abdrushina nové prepracované vydanie pre lepšie porozumenie. Tento argument je však v rozpore s už napísanými Abdrushinovými slovami :

„Slovo sa nemá riadiť podľa ľudí, ale všetci ľudia podľa Slova! Lebo Slovo je, ale ľudia majú ešte len byť.

Tento raz má človek pristúpiť k Slovu, nie Slovo k jednotlivým ľuďom.“

Prednáška „Ja posielam Vás!“ z Doznievania Posolstva Grálu.

Dôvod lepšieho porozumenia v prepracovanom Posolstve Grálu je v rozpore s faktom, že nové prepracované vydanie má poprehadzované poradie prednášok, čo úplne narušuje logickú výstavbu, ktorá bola v originálnom Posolstve Grálu z roku 1931 zachovaná a čo zhoršilo možnosť správneho porozumenia a vystavby pojmov obsiahnutých v knihe. V pôvodnom originálnom vydaní je výstavba diela a myšlienok urobená krok za krokom a myšlienky z jednej prednášky nasledujú a pokračujú hneď v ďalšej. Poprehadzovaním poradia prednášok zo začiatku Poslostva Grálu s prednáškami z Doznievania sa úplne táto naslednosť myšlienok porušila. Ešte raz si prečítajme čo povedal Abdrushin v prednáške „Ja posielam Vás!“ z Doznievania Posolstva Grálu:

„Nemiešajte tiež nič z prednášok terajšieho času z obsahovými časťami zo začiatku Posolstva; lebo to sa nedá zjednotiť, pretože musia nasledovať za sebou, aby sa vytvorili stupne pre správne porozumenie. To sa bezpodmienečne vyžaduje pre mnou určený spôsob trvalého dozrievania; lebo ja narábam so začiatkami doterajšieho porozumenia a stupňujem vedenie postupne, tak, aby ľudský duch ma mohol v tom sledovať. Potom rozširujem časti stvorenia čoraz ďalej od seba a oddeľujem mnohé, čo dosiaľ zostávalo pod hromadným názvom, do nových častí, ktoré som predtým ešte nemenoval.“

Tieto Abdrushinové slová sú jednoznačné.

Otázka č. 3

Môže si Boži Vyslanec protirečiť a konať proti už v minulosti vyjadreným postojom?

K tejto otázke citát nemeckých nositeľov kríža z dopisu do Brazílie:

„Zdrcující poznání. Člověk nařkne Syna všemohoucího Boha ze lži, z porušení slova a křivopřísežnictví na Jeho Slově, které jest ON sám a které z Prasvětla, z Boha a Pána samo přichází!! Protimluvy v tom jsou úplně vyloučeny, poněvadž jinak by dokonalost více nebyla dokonalá! Zde nepřipadá v úvahu žádné kroucení a obracení a především žádné rozumové chytračení od těch, jimž znění Světla původního Poselství je nepohodlné, jen kvůli pozemské moci a vlivu! Pán je dokonalý a nezanechává žádné mezery a žádné protimluvy!“

Abdrushin ako Boží Vyslanec koná z a v Božej dokonalosti a preto Jeho činy nemôžu byť protirečivé. Nieje preto možné aby nepodal vysvetlenie v úvode alebo na inom mieste prepracovaného vydania, že urobil zmeny a v čom sa nové vydanie odlišuje od predchádzajúceho, tak ako to robí každý vedec alebo poctivý autor. A to by mal Abdrushin, ktorý bol tak svedomitý autor opomenúť ? Mohol by On svojich čiateľov v tak základnej otázke nechať a uvrhnúť do pochybností a neistoty ?

Otázka č. 4

Poprel Abdrushin svoj Božský pôvod?

Vyhlásenie identity autora Posolstva Grálu, že je Boží Vyslanec, Syn Človeka, Imanuel, ktorý dokončil toto dielo a ktorý bol zasľubený Ježišom, bolo z prepracovaného zeleného 3. dielného vydania vypustené. Učeník Helmuth Müller bol prvý, ktorý poukázal na to, že odstránenie tohto Vyhlásenia Synom Človeka by bolo totožné so zapretím Jeho pôvodu a Jeho vysokého poslania. Prečítajme si čo k tejto otázke píšu Maria a Gregory Pearse :

„Rozhodujúcou otázkou, ktorú si musí klásť každý z nás, je teda: odstránil by skutočný Syn Človeka toto Vyhlásenie zo svojho Posolstva? Ježiš to urobiť odmietol, odmietol poprieť svoj Božský pôvod – a to isté musel urobiť Imanuel. Už len skutočnosť, že toto Vyhlásenie bolo z trojdielného Posolstva odstránené, slúži ako absolútny dôkaz, že zmeny v ňom neboli urobené samotným Synom Človeka. Okrem toho boli z trojdielného Posolstva odstránené nespočetné ďalšie pasáže, kde sa Pán označuje za Syna Človeka, čím opakuje a posilňuje túto totožnosť (len v prednáške „Všadeprítomnosť“ sa nachádzajú tri (tri!) ďalšie zmienky o Imanuelovi a Jeho poslaní, ktoré boli odstránené). Ako tvrdí pán Müller vo svojom otvorenom liste slečne Irmingard, keby sa Pán z nejakého dôvodu predsa rozhodol odstrániť všetky zmienky o sebe ako o Imanuelovi, neurobil by to bez toho, aby pre to poskytol nejaké vysvetlenie priamo v Posolstve.“

Ježiš Kristus nikdy svoj pôvod Božieho Syna nepoprel a nikdy svoje posolstvo a učenie neodvolal. Vari sa takéto konanie chce pripisovať Abdrushinovi – Synovi Človeka ? Veď v Posolstve Grálu Abdrushin píše, že vedenie o Imanuelovi je pre ľudstvo nevyhnutné. Vari Abdrushin poprel sám seba ?

Otázka č. 5

Je dôležitejšie slovo, ktoré vyriekol Abdrushin za jeho života alebo tvrdenie o prepracovaní ktoré sa objavilo až po jeho smrti?

Všetky tieto fakty a rozpory medzi slovami Abdrushina a faktov a dôsledkov vyplívajúcich z existencie prepracovaného zeleného 3. dielneho vydania vedú k tomu, že si musíme položiť otázku, koho tvrdenie brať ako vážne, záväzné a definitívne. Či tvrdenie Abdrushina, Syna Človeka, Imanuela, ktorý dokazateľne bol Božím Vyslancom, čo dokázal spísaním svojho diela Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu v ktorom priniesol vedenie, ktoré nemôže mať žiaden človek alebo veriť tvrdeniam, ktoré sa objavili po smrti Abdrushina a ktoré prezentovali rodinní príbuzní Abdrushina, teda pani Mária a slečna Irmingard a ktoré za života tvorili duchovne určitú jednotu s Abdrushinom v takzvanom Trigone. Trvanie tohoto spojenia po smrti Abdrushina je však spochybňované a existujú svedectvá, ktoré toto pretrvávajúce spojenie po smrti Abdrushina vyvracajú. Je záväzné slovo žijúceho Syna Človeka menej ako tieto tvrdenia byvalých za života Abdrushina duchvne spojených osôb a rodinných príslušnikov Abdrushina? Túto otázku si musí zodpovedať každý sám. Tu sa nejedná o súdenie a odsudzovanie nejakých osôb. Súdenie by bolo len v tom prípade, že zároveň s úsudkom vynášame trest. No trest patrí jedine Bohu podľa známych slov „moja je pomsta, ja dám odplatu“. Ale úsudok o dianí a konaní zúčastnených osôb po smrti Abdrushina si vytvoriť musíme. Schopnosť úsudku a rozlišovania pravdy od lži je nutnou podmienkou vzostupu ľudského ducha. To, že si úsudok ako duchovne dozrievajúci duchovia musíme vytvoriť, dokazujú Abdrushinové slová z prednášky „Človek a jeho slobodná vôla“

„Svým přáním může měniti v proudech směr jako kormidlem, jakmile se mu některý již nelíbí. Tak může tu i tam „ochutnávati“. Při tomto ochutnávání dozrává stále více, znenáhla získává schopnost rozlišování a na konec i schopnost úsudku.“

Záver

Skutočnosť existencie prepracovaného vydania a okolností, ktoré k nemu viedli sú naozaj veľmi tragické a veľmi závažné pre každého, kto usiluje o duchovný vzostup a hľadá oporu v Slove, ktoré priniesol Abdrushin v diele Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu. Rozhodnutie a zaujatie postoja, ktoré vydanie pokladať za definitívne a ktoré za neaktuálne alebo falošné či ako podvrh je na každom vážnom čitateľovi Posolstva Grálu alebo nositeľovi kríža. Čo je dôležité je nenechávať svoj osobný postoj a zaujatie stanoviska k otázke prepracovania Posolstva Grálu až na jemnohmotnosť, že sa všetko ukáže po smrti na druhom svete. Tákýto postoj je veľmi nebezpečný, lebo nik nevie aká bude cesta a prostredie do ktorého sa dostane po smrti a či vlažný a nerozhodný postoj v otázke prepracovania Posolstva Grálu nebude viesť do oblasti klamu, zdania a predstierania rôznych falošných skutočnosti a falošných názorov tak, ako sa to popisuje v Posolstve, že také oblasti v záhrobí existujú. S veľkou pravdepodobnosťou sa čitateľom v záhrobí dostane prinajlepšom opäť len už čitateľovi známe Slovo Abdrushina, ktoré jednoznačne hovorí proti prepracovaniu Posolstva a teda bude znova postavený pred tú istú otázku s prístupom k rovnakým argumentom. Na milosť zvestovania priamej odpovede či Posolstvo Grálu bolo prepracované alebo nie sa nemôžeme spoliehať.

Abdrushin po svojom zatknutí v roku 1939 vydal prehlásenie z 26. 10. 1939 v ktorom jednoznačne o Posolstve Grálu povedal :

„Na těchto mých slovech nebylo pozměněno ani to nejmenší. Ještě dnes je můžeme číst přesně tak jako od počátku a mohou platit jako důkaz a základ mé odpovědi.

Taková, jaká jsou ještě dnes, byla od počátku. Jestliže se u toho nebo onoho člověka posune nebo změní vlastní přesvědčení v důsledku jiných vlivů či úmyslů, tak mi proto nemůže být vyčítán úmysl jakéhokoliv podvodu.

Z mé strany se nic jiného nestalo a nebylo změněno, nýbrž vše zůstalo tak, slovo za slovem. A tato slova jsou mým nezměněným, plným přesvědčením, ke kterému jsem nikdy nechtěl žádného druhého člověka přemlouvat, protože mám z práce samotné jen radost a je mi lhostejné, kdo a kolik lidí pak řekne, že je to také jejich přesvědčením.“

Taktiež v dopise z 10. 1. 1931 pánovi Josefovi Kovářovi, svojmu učeníkovi, napísal:

„Celé Poselství je nyní již v tiskárně v sazbě, aby vyšlo v dubnu jako jedna velká kniha. Bylo pro tento účel zvláště sestaveno. Obsahuje také přednášky, které dosud nebyly zveřejněny.

Překlad by musel proto probíhat pouze podle tohoto v sobě uzavřeného díla, a navždy zůstat v této formě.“

Takže znova jednoznačné slová, ktoré potvrdzujú, že Posolstvo Grálu nemalo byť zmenené.

Prečítajme si ešte posledné slová Abdrushina na poslednej slávnosti Žiariacej Hviezdy na Zemi, ktorú Abdrushin slávil 29. decembra 1937 :

„Nyní jděte a prožívejte! Již vám nemám co říci!“.

To je jasná a definitívna bodka a ukončenie pôsobenia Abdrushina. Vari chce niekto tvrdiť, že Abdrushin poprel tieto svoje slová, že už nemá čo povedať a rozhodol sa dokonca prepracovať Posolstvo Grálu ? Svedectvo pána Wagnera, že Abdrushin niečo napísal a potom nechal schovať na streche v Kipsdorfe existuje ale nikto nepozná obsah týchto dokumentov, takže sa nedá celkom jednoznačne tvrdiť, že Abdrushin zmenil svoje rozhodnutie, ktoré predniesol na svojej poslednej slávnosti.

Všetky tu uvedené fakty a citácie zo Slova Abdrushina sú dostatočným a jasným faktom a dôkazom, aby si vážny čitateľ, ktorý vecne skúma, urobil jasný úsudok o tom či je pravdivé Slovo Abdrushina o nemožnosti prepracovania Posolstva Grálu alebo prehlásenia nasledovníkov po smrti autora, ktoré sa nedajú dokázať, lebo rukopis v ktorom mal údajne Abdrushin vykonávať zmeny pre prepracované vydanie doteraz nebol verejnosti predložený a podľa určitých svedectiev priamo z vedenia organizácii, ktoré šíria prepracované zelené 3. dielne vydanie, ani neexistuje.

Skutočnú odpoveď a dôkaz na to či Posolstvo Grálu mohlo byť prepracované alebo nie však môže nájsť každý vážny čitateľ iba keď sám preskúma silu a prirodzenú kompaktnosť a celistvosť pôvodného originálného vydania z roku 1931. Abdrushin vo svojich prednáškach napísal, že len hľadajúci, ktorý sa vážne zaoberá poznaním Pravdy a Božej vôle môže pomýšlať na vzostup. Každý povrchný hľadajúci nemôže dúfať, že raz vstúpi pred brány Raja. Autor tohto článku sa sám presvedčil, že dokonalosť originálneho pôvodného vydania sa s prepracovaným vydaním, kde sú porušené logické väzby, nedá porovnávať, nehovoriac o faktu ako veľmi boli obohacujúce informácie a vynechané slovíčka a odseky, ktoré v prepracovanom vydaní chybajú a ktoré zabraňujú nesprávnemú pochopeniu niektorých pojmov a skutočností. Bez tohto vlastného skúmania ostáva čitateľovi iba slepá viera v pozemské organizácie a osoby, ktoré nie sú autormi Slov Abdrushina.

Veľa šťastia v skúmaní.

Ing. Ondrej Janíčko, Bratislava

Poznámka: Kto by mal záujem o ďalšie informácie a dokumenty týkajúce sa prepracovania Posolstva Grálu, dôkazy, fakty, názory a svedectvá môže o to požiadať na emaile uvedenom v kontakte. V žiadosti o informácie je potrebné uviesť vaše plné meno a bydlisko.

Poznámka: Ďalšie informácie a názory na prepracovanie Posolstva Grálu môžete nájsť na stránkach www.abdrushin-grail-message.net alebo www.zmeny-posolstva-gralu.duchovnapremena.sk